نویسنده = �������������� ��������
آنالیز مولکولی ژن نوکلئوکپسید و ناحیه غیر ترجمه شده انتهای 3’ دو ویروس برونشیت عفونی جدا شده از مرغداریهای ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 53-58

10.22059/ijvm.2011.22672

karim mardani؛ کریم مردانی؛ احمد مرشدی؛ مهدی وصفی مرندی؛ علیرضا طالبی