نویسنده = �������������� ����������
شیوع آلودگی های کرمی الاغ (اکوئوس آزینوس) در ایران

دوره 3، شماره 2، آبان 1388

10.22059/ijvm.2009.20633

سید حسین حسینی؛ بهنام مشگی؛ علی اسلامی؛ سعید بکائی؛ مسعود سبحانی؛ رضا آقا ابراهیمی سامانی