نویسنده = �������������� �������� ������������ ��������������
اثر ممانعت کنندگی ذرات نانونقره بر برخی از باکتریهای بیماری زای ماهی: استرپتوکوکوس اینیایی، لاکتوکوکوس گارویه، یرسینیا راکری و آئروموناس هایدروفیلا

دوره 3، شماره 2، آبان 1388

10.22059/ijvm.2009.20639

مهدی سلطانی؛ مریم قدرت نما؛ حامد اهری؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ مریم عطایی؛ فرهاد دستمال چی؛ جعفر رحمانیا