نویسنده = hoseini�� seidhosein
ارزیابی مقایسه ای آنتی ژن rEPC1 و آنتی ژن های مدفوعی در تشخیص اکینوکوکوزیس سگ ها

دوره 11، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 217-225

10.22059/ijvm.2017.211686.1004746

فاطمه جالوسیان؛ سید حسین حسینی؛ سعید فتحی؛ داریوش شیرانی؛ سمانه آقایی؛ سمیه کردافشاری


ارزیابی بالینی و ایمنولوژیک اثر آنتی ژن های دفعی ترشحی توکسوکارا کنیس در مدل تجربی EAE

دوره 11، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 175-183

10.22059/ijvm.2017.61638

مهدی برهانی زرندی؛ سید حسین حسینی؛ فاطمه جالوسیان؛ فاضله اعتبار؛ محمد وجگانی


مطالعه پلروسرکوئید انگل‌های خانواده دیفیلوبوتریده (راسته پزودوفیلیده آ) در دو ماهی سیم ‌)Abramis brama(و خیاطه‌(Alburnoides bipunctatus)‌ در حوضه‌های آبی شمال و شمال غربی ایران

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 103-109

10.22059/ijvm.2013.35060

عماد احمدی آرا؛ سید حسین حسینی؛ فاطمه جالوسیان؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ سینا سخایی فر؛ عباس گرامی صادقیان


فاسیولیازیس گاوی در استان گیلان

دوره 4، شماره 1، اسفند 1388

10.22059/ijvm.2010.20875

seidhosein hoseini؛ محمد جلوخانی؛ علیرضا باهنر؛ علی اسلامی