نویسنده = ���������� ����������
رخداد پارگی طناب‌های وتری دریچه» سه‌لتی در اثر افزایش فشار خون اولیه» دریچه» ریوی در یک رأCس اسب: گزارش موردی

دوره 7، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 305-309

10.22059/ijvm.2013.36292

احسان ترکی؛ محمدرضا مخبر دزفولی؛ مهدی راسخ؛ جواد عباسی؛ علی میرشاهی؛ سعیده جانی تباردرزی


گزارش موردی وقوع Pleural effusionو جابجایی قلب در یک راس تلیسه

دوره 4، شماره 4، آبان 1389

10.22059/ijvm.2010.22104

ehsan torki؛ غلام رضا عبداله پور؛ غلامرضا افشاری؛ مسعود رجبیون؛ مهیار رئیسیان؛ مجید شهابی؛ مجید متقی نژاد


گزارش موردی وقوع Pleural effusionو جابجایی قلب در یک راس تلیسه

دوره 4، شماره 4، آبان 1389

10.22059/ijvm.2010.22108

ehsan torki؛ غلامرضا عبداله پور؛ غلامرضا افشاری؛ مسعود رجیبون؛ مهیار رئیسیان؛ مجید شهابی؛ مجید متقی نژاد