نویسنده = Hasti Azarabad
ضایعات توموری در ماهی سفید دریای خزر(Rutilus kutum)

دوره 18، شماره 2، فروردین 1403، صفحه 291-300

10.32598/ijvm.18.2.1005373

محدث قاسمی؛ عیسی شریف پور؛ سمیه حقیقی کارسیدانی؛ زهرا عینی زاده؛ هستی آذرآباد


بررسی میزان بیان مارکرهای ایمونوهیستوشیمیایی ‌53p و ‌67ki در تومور سلولهای خاردار پلک چشم گاو شیری‌(SCC)

دوره 5، شماره 4، دی 1390، صفحه 223-226

10.22059/ijvm.2011.23578

Hasti Azarabad؛ محمدجواد قراگزلو؛ ایرج نوروزیان؛ سیدمحمد کربلایی سید جواد


رخداد لکوز لمفوئیدی و کلی‌گرانولوما در یک قطعه طوطی استرالیایی (Melopsittacus undulatus)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 5-8

10.22059/ijvm.2011.22663

محسن نوری؛ محمد جواد قراگزلو؛ هستی آذر آباد