نویسنده = morteza zendehdel
نقش میانجی های عصبی در تنظیم مرکزی اخذ غذا و اشتها در پرندگان

دوره 14، شماره 1، دی 1398، صفحه 99-115

10.22059/ijvm.2019.285059.1005006

محمد شجاعی؛ علیرضا یوسفی؛ مرتضی زنده دل؛ مینا خدادادی


ارزیابی اثرات محافظتی بتائین بر پارکینسون یکطرفه القاء شده توسط 6- هیدروکسی دوپامین در رت های نر نژاد ویستار

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 290-302

10.22059/ijvm.2019.275444.1004968

بهروز رحمانی؛ مرتضی زنده دل؛ وهاب باباپور؛ جواد صادقی نژاد؛ مسعود علیرضائی


نقش سیستم کانابینویدرژیک مرکزی بر هیپوفاژی ناشی از گرلین در جوجههای نژاد تخمگذار

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 151-161

10.22059/ijvm.2019.271492.1004951

محمدرضا طاهریان؛ مرتضی زنده دل؛ شاهین حسن پور


بررسی هیستومورفومتریک مخاط دستگاه گوارش به دنبال تجویز مزمن گرلین در موش رات

دوره 5، شماره 3، مهر 1390، صفحه 173-177

10.22059/ijvm.2011.23845

morteza zendehdel؛ مجید طاعتی؛ آرش خردمند؛ فرزام شیخ زاده؛ مرتضی زنده دل