نویسنده = حسینعلی عرب
ملانوم بدخیم در یک اردک مالارد (Anas platyrhynchos)ماده

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 437-443

10.22059/ijvm.2019.280979.1004986

فرهنگ ساسانی؛ حسینعلی عرب؛ سید حسین مرجانمهر؛ سارا شکرپور؛ حمیدرضا فخری مقدم؛ دیبا گلچین


توزیع بافتی آرتمیزینین در طیور گوشتی پس از تجویز دارو به صورت تک دوز و دوزهای چندگانه

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 285-294

10.22059/ijvm.2016.59724

سعید حبیبیان دهکردی؛ حسینعلی عرب؛ مطهره اسماعیلی؛ جهانگیر کبوتری؛ امیرعلی شهبازفر


اثر فنل خالص بر پارامترهای اسپرم و میزان باروری در موش سوری نر

دوره 9، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 295-301

10.22059/ijvm.2016.56330

زهرا طوطیان؛ سیمین فاضلی پور؛ نادر گودرزی؛ حسینعلی عرب