نویسنده = �������������� ��������
ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک در گاوهای هلشتاین تازه زا پس از افزودن عصاره گیاهی ایمونوفین به جیره

دوره 16، شماره 3، تیر 1401، صفحه 274-287

10.22059/ijvm.2022.334623.1005210

مازیار کاوه باغبادرانی؛ جلیل مهرزاد؛ مهدی وجگانی؛ علیرضا خسروی؛ وحید اکبری نژاد


عملکرد تولیدمثلی بهتر گاوهای شیری هلشتاین با طول فاصله آنوجنیتال متوسط در تلقیح اول پس از زایش

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 46-56

10.22059/ijvm.2020.309538.1005125

محمد جواد مظفری مکی ابادی؛ وحید اکبری نژاد؛ فرید براتی؛ فرامرز قراگزلو؛ مهدی وجگانی


بهبود باروری اولین تلقیح پس از زایش در گاوهای شیری متعاقب تزریق PMSG 6 روز پس از زایمان

دوره 15، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 187-195

10.22059/ijvm.2020.298705.1005067

حافظ صادقی؛ فرامرز قراگوزلو؛ مهدی وجگانی؛ وحید اکبری نژاد؛ حمید دهقان هراتی؛ علی سلیمی ویری


تاثیر پیش همزمان سازی و CIDR روی نتایج حاصل از برنامه های کوتاه مدت همزمان سازی در میش های نژاد زندی طی فصل تولید مثل

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 46-55

10.22059/ijvm.2020.298598.1005064

رضا ارجمندی؛ مهدی وجگانی؛ امیر نیاسری نسلجی؛ فرامرز قراگوزلو؛ وحید اکبری نژاد


بررسی امکان استفاده از eCG در برنامه پیش همزمانی قبل از برنامه اوسینک در گاو شیری

دوره 12، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 85-97

10.22059/ijvm.2018.247457.1004864

امیر نیاسری نسلجی؛ هادی کاووسی نودر؛ مهدی وجگانی؛ فرید حیدری


ارزیابی وضعیت سلامت پستان در مزارع گاو شیری هلشتاین واقع در استان قم

دوره 8، شماره 4، دی 1393، صفحه 255-260

10.22059/ijvm.2015.52484

طیبه محمودی افصح؛ مهدی وجگانی؛ فرامرز قراگوزلو؛ وحید اکبری نژاد


گزارش یک مورد گوساله هلشتاین مبتلا به عارضه پروسموس الومبیس همراه با نواقص احشایی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 143-145

10.22059/ijvm.2014.51412

محسن اسلامی؛ فرامرز قراگزلو؛ پیمان رحیمی فیلی؛ مهدی وجگانی؛ سارنگ سروری