نویسنده = ���������������� �������� ��������
ارزیابی بیان سیتوکراتین ۷ در نئوپلازی‌های مختلف غدد پستانی

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 56-67

10.22059/ijvm.2020.295956.1005052

الناز الهی راد؛ فرهنگ ساسانی؛ علیرضا خسروی؛ محمد جواد قراگزلو؛ فاطمه خان براری