نویسنده = محمد سلیمانی
تشخیص کوکسیلا برونتی با استفاده از آزمون زنجیره‌ای پلی مراز آشیانه‌ای در شیرهای فله‌ای گاودرای های استان قم در سال 1390

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 207-211

10.22059/ijvm.2013.35972

آرش قلیانچی لنگرودی؛ نرگس باباخانی؛ محمد رضا ذوالفقاری؛ کیوان مجید زاده اردبیلی؛ عباس مروتی؛ محمد سلیمانی


پایش مولکولی آنفلوانزای پرندگان در پارک‌های پرندگان شهر تهران

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 165-169

10.22059/ijvm.2012.30003

Arash Ghalyanchi Langeroudi؛ آرش قلیان چی لنگرودی؛ محمد سلیمانی؛ وحید کریمی؛ عباس مروتی