نویسنده = سید احمد مدنی
بررسی آلودگی های انگلی مدفوعی در خزندگان در اسارت شهر تهران

دوره 12، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 19-25

10.22059/ijvm.2018.233466.1004812

فاطمه عرب خزائلی؛ امیر رستمی؛ علیرضا گیلوری؛ صدیقه نبیان؛ سید احمد مدنی


بررسی مولکولی عفونتهای کلامیدیایی در خزندگان خانگی و باغ وحش شهر تهران

دوره 11، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 227-233

10.22059/ijvm.2017.211111.1004742

مجید شهابی محمد آبادی؛ امیر رستمی؛ سید احمد مدنی


جستجوی عفونت کلامیدیائی در گله های بوقلمون ایران

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 83-90

10.22059/ijvm.2016.57893

زلیخا طاطاری؛ سید مصطفی پیغمبری؛ سید احمد مدنی


کوکسیدیوز احشایی ناشی از آتوکسوپلاسما در یک قطعه مرغ مینا

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 59-62

10.22059/ijvm.2014.50570

فاطمه عرب خزائلی؛ سید احمد مدنی