نویسنده = ������������ ��������
مطالعه مقایسه‌ای تاثیر استفاده از مدل‌های مختلف برنامه خاموشی در وقوع سندرم آسیت و پارامترهای متابولیکی در جوجه‌های گوشتی با رشد سریع

دوره 6، شماره 2، تیر 1391، صفحه 113-121

10.22059/ijvm.2012.28956

mohamad hasanzadeh؛ فواد المصری؛ محمد صادق مددی؛ حمید شجاعی؛ علینقی اقبالیان؛ سعید عباسی؛ کاظم یوسفی