نویسنده = فاطمه عرب خزائلی
بررسی آلودگی های انگلی مدفوعی در خزندگان در اسارت شهر تهران

دوره 12، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 19-25

10.22059/ijvm.2018.233466.1004812

فاطمه عرب خزائلی؛ امیر رستمی؛ علیرضا گیلوری؛ صدیقه نبیان؛ سید احمد مدنی


کوکسیدیوز احشایی ناشی از آتوکسوپلاسما در یک قطعه مرغ مینا

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 59-62

10.22059/ijvm.2014.50570

فاطمه عرب خزائلی؛ سید احمد مدنی