نویسنده = فاطمه عرب خزائلی
بررسی آلودگی تک یاخته های میکروسپوریدیا، بلاستوسیستیس، ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم در پرندگان خانگی ارجاع شده به درمانگاه های دامپزشکی شهر تهران به روش انگل شناسی و مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1402

10.22059/ijvm.2023.364288.1005439

سمیه چمن آرا؛ فاطمه عرب خزائلی؛ حامد میرجلالی؛ سید احمد مدنی؛ محمدرضا حدادمرندی؛ محمدمهدی هاشمیان؛ نرگس امینی نیا


بررسی آلودگی های انگلی مدفوعی در خزندگان در اسارت شهر تهران

دوره 12، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 19-25

10.22059/ijvm.2018.233466.1004812

فاطمه عرب خزائلی؛ امیر رستمی؛ علیرضا گیلوری؛ صدیقه نبیان؛ سید احمد مدنی


کوکسیدیوز احشایی ناشی از آتوکسوپلاسما در یک قطعه مرغ مینا

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 59-62

10.22059/ijvm.2014.50570

فاطمه عرب خزائلی؛ سید احمد مدنی