نویسنده = �������������� �������������� ��������
بررسی سرولوژیک حضور آنتی بادی علیه ویروس نیل غربی در اسبان استان خوزستان

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 185-191

10.22059/ijvm.2013.35969

مهدی پورمهدی بروجنی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری؛ مرضیه زینوند