نویسنده = �������������� �������� ������������ ��������������
مطالعه پلروسرکوئید انگل‌های خانواده دیفیلوبوتریده (راسته پزودوفیلیده آ) در دو ماهی سیم ‌)Abramis brama(و خیاطه‌(Alburnoides bipunctatus)‌ در حوضه‌های آبی شمال و شمال غربی ایران

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 103-109

10.22059/ijvm.2013.35060

عماد احمدی آرا؛ سید حسین حسینی؛ فاطمه جالوسیان؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ سینا سخایی فر؛ عباس گرامی صادقیان