نویسنده = حسین اسماعیلی
ارائه بالینی و تشخیص شاربن در جمعیتی از بزهای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22059/ijvm.2024.371767.1005510

حسین اسماعیلی؛ سید مهدی جغتائی


شیوع هیپوکلسمی بالینی قبل و بعد از زایمان در یک گله شتر در ایران

دوره 17، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 149-154

10.32598/ijvm.17.2.1005155

حسین اسماعیلی؛ مونا حامدی؛ علی خنجری


شیوع سرمی عفونت کلامیدیا آبورتوس در گوسفند و بزهای ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 73-77

10.22059/ijvm.2015.54004

حسین اسماعیلی؛ محمود بلورچی؛ محمدرضا مخبر دزفولی