نویسنده = ������������ ������ ������
مطالعه مقایسه ای فلور قارچی دستگاه گوارش مرغهای گوشتی با تخمگذار

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-4

10.22059/ijvm.2011.22662

alireza hkosravi؛ علیرضا خسروی؛ دنیا نیک آیین


قارچهای آلرژی زای شایع محیطی عامل آلرژی تنفسی در شمال ایران

دوره 4، شماره 3، مرداد 1389

10.22059/ijvm.2010.21348

hojatollah shokri؛ علی رضا خسروی؛ علی ناصری؛ مریم قیاسی؛ سید پیمان ضیاپور