نویسنده = �������� �������������������� ��������
بررسی کشتارگاهی میزان شیوع ضایعات کلیوی در گاو

دوره 4، شماره 3، مرداد 1389

10.22059/ijvm.2010.21349

mohamad hajilolaei؛ محمد حاجی حاجیکلایی؛ فرهنگ ساسانی؛ ناصر علیدادی