نویسنده = �������� �������������� ��������������
بررسی شیوع آریتمی قلبی در اسب‌های سنندج

دوره 4، شماره 4، آبان 1389

10.22059/ijvm.2010.22102

شاهین فکور؛ محمدرضا مخبر دزفولی؛ محمد قلی نادعلیان؛ صمد لطف الله زاده