نویسنده = �������������� �������� ������������ ��������������
شناسایی انگل ژیروداکتیلوس گرلیی در ماهی کاراسیوس اوراتوس با استفاده از ‌بررسی مورفومتریک و ملکولی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 41-46

10.22059/ijvm.2012.24624

hosseinali mousavi؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ مهدی سلطانی؛ پرویز شایان؛ الهه ابراهیم زاده؛ محمد حسینی