نویسنده = ���������� ���� ���������������� ������
پایش مولکولی آنفلوانزای پرندگان در پارک‌های پرندگان شهر تهران

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 165-169

10.22059/ijvm.2012.30003

Arash Ghalyanchi Langeroudi؛ آرش قلیان چی لنگرودی؛ محمد سلیمانی؛ وحید کریمی؛ عباس مروتی