نویسنده = مهدی ژندی
اثر آل-ترانس رتینول بر تکامل برون تنی رویان موش آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 207-212

10.22059/ijvm.2014.51893

آرمین توحیدی؛ محمدرضا فرشیدپور؛ محمد چمانی؛ مهدی ژندی؛ عباس گرامی؛ محسن نوری