نویسنده = ���������� ����������
سیتوکین‌ها و پروتئین‌های التهابی مایع مفصلی سالم و ملتهب شترهای یک‌کوهانه

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 53-57

10.22059/ijvm.2014.50568

محمد حسن ناجی زاده؛ مهرداد پورجعفر‌؛ علی اصغر چالمه؛ خلیل بدیعی؛ سعید نظیفی؛ مجتبی نقیب


همبستگی بین هوموسیستئین، تروپونین قلبی I و آنزیم های قلبی در سنین مختلف شترهای نر به ظاهر سالم یک کوهانه

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 201-206

10.22059/ijvm.2013.35971

مهرداد پورجعفر؛ علی اصغر چالمه؛ خلیل بدیعی؛ سعید نظیفی؛ سمانه کشاورز؛ مجتبی نقیب