نویسنده = بهار نیری فسایی
شناسایی وتفریق سرووارهای سالمونلا انتریتیدیس ، سالمونلا پلوروم ، سالمونلا گالیناروم و سالمونلا دابلین با استفاده از آزمایش تکثیرنواحی اختصاصی ژنومی

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 131-142

10.22059/ijvm.2019.259712.1004902

عاید بجعی الزغیبی؛ رامک یحیی رعیت؛ بهار نیری فسایی؛ آرش قلیان چی لنگرودی؛ تقی زهرایی صالحی


ساخت وکتور نوترکیب برای ایجاد جهش هدفمند در سالمونلا تیفی موریوم

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 187-192

10.22059/ijvm.2014.51890

آنیا آهنی آذری؛ تقی زهرایی صالحی؛ بهار نیری فسایی؛ امید مددگار؛ مسعود آل بویه