نویسنده = ������������ ������ ��������
ارزیابی بالینی اثر متیل پردنیزولون سدیم سوکسینات و ملوکسیکام در آسیب حاد نخاعی تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

10.22059/ijvm.2022.339067.1005246

آذین خدابخشی راد؛ حسین کاظمی مهرجردی؛ میر سپهر پدرام؛ محمد عزیز زاده؛ شیوا امان الهی


بررسی تنوع بالینی-پاتولوژی و چهرة اپیدمیولوژیک تومورهای پستانی سگ و گربه در تهران (2022 – 2020)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.22059/ijvm.2022.345415.1005291

دیبا گلچین؛ فرهنگ ساسانی؛ میر سپهر پدرام؛ زهره خاکی


مقایسه دو روش جراحی پایلوروپلاستی Y-U بصورت باز و لاپاروسکوپیک در مدل حیوانی سگ

دوره 15، شماره 3، تیر 1400، صفحه 301-310

10.22059/ijvm.2021.304157.1005098

ایمان عاشقیان امیری؛ میر سپهر پدرام؛ آذین توکلی؛ علیرضا وجهی؛ جلال رضایی؛ عطیه خیرالهی؛ حسین عاشق؛ محمدرضا مخبردزفولی