نویسنده = ���������������� ������ ��������
گزارش ناهنجاری مونوسفالوس امفالوپاگوس در یک راس بره

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 151-156

10.22059/ijvm.2016.57902

بهادر شجاعی؛ محمد ناصر ناظم؛ سیدمحسن سجادیان؛ محمد حسن زاده؛ حجت اله جعفری


مطالعه سرخرگهای مفصل مچ دستی شتر یک کوهانه (Camelus dromedrus)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 57-64

10.22059/ijvm.2015.53234

سید محسن سجادیان؛ محمد ناصر ناظم؛ بیژن رادمهر