نویسنده = ���������� �������������� ��������
فون انگل ژیروداکتیلوس (مونوژنه‌آ، ژیروداکتیلیده) ماهیان ایران در بخش جنوب شرقی حوضه آبریز دریای خزر

دوره 12، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 35-44

10.22059/ijvm.2017.237792.1004824

مریم برزگر؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ هومن رحمتی هولاسو؛ علی طاهری میرقائد؛ عباس بزرگ نیا