نویسنده = �������������� �������� ������������
سمیت کبدی ناشی از تغذیه تجربی با ارزن دم روباهی (Setaria italica) در گوسفند و بز

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 79-86

10.22059/ijvm.2015.54005

آرش امیدی؛ فاطمه ایزدی یزدان آبادی؛ یوکابد اسماعیل پور؛ محمد علی بهدانی؛ محمدرضا اصلانی