نویسنده = �������� ���������� �������� ������
سیتوکین‌ها و پروتئین‌های التهابی مایع مفصلی سالم و ملتهب شترهای یک‌کوهانه

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 53-57

10.22059/ijvm.2014.50568

محمد حسن ناجی زاده؛ مهرداد پورجعفر‌؛ علی اصغر چالمه؛ خلیل بدیعی؛ سعید نظیفی؛ مجتبی نقیب