نویسنده = علی باغبان زاده
شناسایی بیان mRNA لپتین و گیرنده آن در بیضه گاو

دوره 2، شماره 2، مهر 1388، صفحه 119-125

10.22059/ijvm.2008.27376

عباس ابویسانی؛ پرویز شایان؛ علی باغبان زاده؛ پرویز تاجیک


استخراج RNAو تشخیصmRNA پذیرنده لپتین در اسپرم انزالی گاو

دوره 2، شماره 1، آبان 1387، صفحه 41-46

10.22059/ijvm.2008.65806

محمد روستایی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ علی باغبانزاده؛ پرویز تاجیک