نویسنده = ������������ �������� �������� ����������
مطالعه آنتی بادی های IgG, IgE زهر زنبورعسل آپیس ملیفرا در انسان

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 412-419

10.22059/ijvm.2020.260482.1004906

صدیقه نبیان؛ محمد طاهری؛ مینا بابایی؛ پرستو یوسفی؛ عباس گرامی صادقیان؛ زهرا اسدالهی؛ رامین مظاهری نژادفرد


مطالعه هیستومورفومتری و هیستوشیمی تغییرات بیضه موش متعاقب تجویز کافور و بررسی نقش محافظتی ویتامین E

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 225-235

10.22059/ijvm.2016.58685

حسن مروتی؛ مسعود ادیب مرادی؛ علی کلانتری حصاری؛ رامین مظاهری نژاد فرد؛ حمید رضا مرادی