نویسنده = کتایون کیانی
مطالعه فارماکوکینتیک انروفلوکساسین پس از تزریق زیر جلدی یک فرآورده تشکیل دهنده ژل در محل در مقایسه با یک فرآورده رایج در خرگوش

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 68-78

10.22059/ijvm.2020.295087.1005057

علی رسولی؛ سکینه خنامانی فلاحتی پور؛ یلدا حسین زاده اردکانی؛ حمید اکبری جوار؛ کتایون کیانی


تهیه و ارزیابی یک هیدروژل لیپوزومی حساس به حرارت برای دارورسانی آهسته رهش دانوفلوکساسین با استفاده از نانوذرات سیلیکای مزوپوروس

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 295-306

10.22059/ijvm.2016.59731

کتایون کیانی؛ علی رسولی؛ یلدا حسین زاده اردکانی؛ حمید اکبری جور؛ سکینه خانمانی فلاحتی پور؛ پگاه خسرویان؛ تقی زهرایی صالحی