نویسنده = �������� ���������������������� ������������
بررسی تاثیر تجویز پروژسترون (کیومیت) در ایجاد تخمک گذاری در مادیان های آنستروس تحت رژیم نوردهی

دوره 11، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 183-190

10.22059/ijvm.2017.61598

حمید قاسم زاده؛ مازیار کاوه باغبادرانی؛ جلال غراوی؛ نیما قهرمانی؛ فرامرز قراگزلو