نویسنده = ���������� ���������� ������������ �������� ��������
کانولا‌گذاری سکوم در اسب، یک مطالعه تجربی

دوره 11، شماره 4، آذر 1396، صفحه 353-360

10.22059/ijvm.2017.230445.1004801

محمد صادق صفایی فیروز آبادی؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلایی؛ علی بنی آدم؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مسعود قربانپور