نویسنده = ������������ ��������
مطالعه آناتومیکی عضلات غیر خودی و برخی از عضلات خودی اندام حرکتی سینه ای در سمور جنگلی ( Martes martes ) : گزارش موردی

دوره 12، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 273-282

10.22059/ijvm.2018.252150.1004876

محمدحسن یوسفی؛ بابک رسولی؛ صادق قدرتی؛ محمد علی ادیبی؛ محسن طاهردوست؛ سعید امیدبخش؛ غلامرضا بهنام