نویسنده = ������������ �������� ��������������
مطالعه سرولوژیکی عفونت لپتوسپیرایی در بز در اهواز

دوره 1، شماره 1، آبان 1396، صفحه 93-96

10.22059/ijvm.2008.65739

محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ مسعود قربانپور؛ مجتبی کشاورزی ینگابادی؛ غلامرضا عبداله پور