نویسنده = شاهرخ رنجبر بهادری
بررسی اولیه اثرات برخی از قارچ های انتموپاژن بر روی مراحل مختلف رشد کنه بوافیلوس آنولاتوس در ایران

دوره 1، شماره 1، آبان 1396، صفحه 113-118

10.22059/ijvm.2008.65742

خداداد پیرعلی خیر آبادی؛ حمیدرضا حدادزاده؛ مهدی رزاقی ابیانه؛ رسول زارع؛ شاهرخ رنجبر بهادری؛ صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ محمد رضائیان