نویسنده = �������� �������� �������������� ����������������
مطالعه فراوانی حاملین پاستورلا مولتوسیدا و ارتباط آن با وضعیت ایمنی آنها در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اهواز

دوره 2، شماره 1، آبان 1387، صفحه 25-29

10.22059/ijvm.2008.65803

محمدرحیم حاجی حاجبکلایی؛ مسعود قربانپور؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری؛ آریا رسولی؛ غلامرضا موذنی جولا؛ داود ابراهیم خانی