نویسنده = �������� ���������� ��������
تظاهر ضایعات درماتوفیتی بر روی نواحی مختلف بدن گاوهای بالغ

دوره 2، شماره 1، آبان 1387، صفحه 37-39

10.22059/ijvm.2008.65805

علیرضا خسروی؛ حجت اله شکری؛ تقی تقی پور بازرگانی؛ رامک یحیی رعیت؛ مریم قیاسی