نویسنده = �������� ������������ ��������
ارزیابی اثرات درمانی و پیشگیرانه سیلیمارین بر مسمومیت کبدی القایی توسط فنوباربیتال در گربه ها

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 205-213

10.22059/ijvm.2019.274033.1004958

بهمن مصلی نژاد؛ محمد راضی جلالی؛ رضا آویزه؛ مهدی پورمهدی


اثرات درمانی کوئرستین در مدل سپسیس القایی با لیپوپلی‌ساکارید در دوز پایین در سگ و مقایسه آن با هیدروکورتیزون

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 377-387

10.22059/ijvm.2019.260871.1004910

آلاله سلطانیان؛ بهمن مصلی نژاد؛ محمد راضی جلالی؛ حسین نجف زاده؛ مسعود قربانپور


تأثیر آمادهسازی روده با پلیاتیلنگلیکول و سنا در سگ بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژی سرم

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 175-185

10.22059/ijvm.2019.259726.1004901

مجید ذاکریان؛ رضا آویزه؛ علیرضا غدیری؛ محمد راضی جلالی؛ مهدی پورمهدی؛ حسین نجف زاده