نویسنده = علی مهدوی
تأثیر راه کارهای مدیریتی و تغذیه ای بر عملکرد و بیان ژن HSP70 در گاو های شیری تحت تنش گرمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1402

10.22059/ijvm.2024.351480.1005388

پوریا مولایی برنتی؛ علی مهدوی؛ یدالله چاشنی دل؛ محمدحسن یوسفی؛ رضا نارنجی ثانی؛ ایوب فرهادی


حداقل غلظت بازدارندگی عصاره فنولی و نشاسته مقاوم بر کلستریدیوم پرفرینجنس: مطالعه آزمایشگاهی

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 93-103

10.22059/ijvm.2020.294186.1005047

سمیرا کرامتی جبه دار؛ فرزاد میرزائی آقجه قشلاق؛ بهمن نویدشاد؛ علی مهدوی؛ حمید استاجی؛ نعمت هدایت ایوریق