نویسنده = محمود احمدی همدانی
تأثیر تزریق دزهای مختلف ویتامین D3 بر میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در گاوهای نر نژاد هلشتاین

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 81-88

10.22059/ijvm.2021.314273.1005142

مرتضی کیوانلو؛ محمود احمدی همدانی؛ اشکان جبلی جوان؛ سید حسام الدین عمادی چاشمی؛ فرزانه رخشانی زابل


زمان آستانه شروع تغییرات بیوشیمیایی اسب های مسابقه ای ترکمن در زمان ها و دما های مختلف تماس سرم - لخته

دوره 15، شماره 4، مهر 1400، صفحه 432-439

10.22059/ijvm.2021.308928.1005124

ثمره کمالی صادقیان؛ محمود احمدی همدانی؛ محمد حسن یوسفی؛ رضا نارنجی ثانی


اثر محافظتی شیر شتر بر نفروتوکسیستی ناشی از جنتامیسین: ازبیومارکرهای کلیوی تا شواهد هیستوپاتولوژی

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 79-92

10.22059/ijvm.2020.296093.1005053

فرشته عرب؛ سعیده نعیمی؛ عباس جواهری وایقان؛ احد محمدنژاد؛ محمود احمدی همدانی