نویسنده = �������� �������� ������������ ��������������
مقایسه پارامترهای آناتومیکی و بیوشیمیایی شترهای (Camelus dromedarius) دونده و دومنظوره ایران

دوره 14، شماره 3، تیر 1399، صفحه 289-302

10.22059/ijvm.2019.285970.1005009

غلامرضا حاجی نژاد بمرود؛ علی مقصودی؛ محمد رکوعی؛ مهدی جهانتیغ؛ علی مسعودی