نویسنده = �������������� ����������
تاثیر in vitroدوکسوروبیسین FA-G2- بر سرطان سینه

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 147-158

10.22059/ijvm.2019.291998.1005039

حامد منصور لکورج؛ زهره خاکی؛ مسعود قربانی؛ مهدی شفیعی اردستانی؛ امید دزفولیان