نویسنده = ������������ ������ �������� ����������
حداقل غلظت بازدارندگی عصاره فنولی و نشاسته مقاوم بر کلستریدیوم پرفرینجنس: مطالعه آزمایشگاهی

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 93-103

10.22059/ijvm.2020.294186.1005047

سمیرا کرامتی جبه دار؛ فرزاد میرزائی آقجه قشلاق؛ بهمن نویدشاد؛ علی مهدوی؛ حمید استاجی؛ نعمت هدایت ایوریق