نویسنده = امیر اصغری باغ خیراتی
آدنوکارسینوم کیستیک پاپیلاری در یک باجریگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

10.22059/ijvm.2022.335236.1005214

امیر اصغری باغ خیراتی؛ سارا شکرپور؛ محمد حسن زاده؛ جواد جاوید نژاد؛ جمشید رزمیار