نویسنده = �������������� ���������� ��������������
شروع و مراحل استخوان زایی در خرگوش (Oryctolagus cuniculus) با استفاده از دیافونیزاسیون

دوره 16، شماره 3، تیر 1401، صفحه 228-238

10.22059/ijvm.2022.339671.1005254

کنچوکو توبچوکو اونوواما؛ جیمز اولیور نزالاک؛ دزندا تاورشیما؛ جوزف همبولو؛ سلامی اولاویه سلیمان