نویسنده = ������������ ������ ��������������
بروز استافیلوکوکس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)از گاوهای شیری در کبی،نیجریه

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 19-26

10.32598/ijvm.17.1.1005256

محمدثانی قذافی؛ یوسف یعقوبو؛ عبداقادر عثمان جنیدو؛ محمد بشیر بلو؛ آسینامای آتلیامای بیتروس؛ علی ابراهیم موسوا؛ بشیرو گربا؛ حبیبه لاوال