نویسنده = �������� �������� ������������ ����
مطالعات بافت شناسی و تغییرات بیوشیمیایی مصرف (عصاره غنی از فلاونوئید) در زمان بارداری در رتهای با محدودیت غذایی بر روی نوزادان

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 37-46

10.22059/ijvm.17.1.1005272

ادوچی او چوکوو؛ چینهدوم اوچه املیکه؛ نوایزه جی کویه فوم؛ سیلوستر ان ایبکایلو؛ اوفوومه او اکاکیتی؛ ساموئل قاسی؛ اگوسا ای ایاره